Optatives

Les matèries optatives són matèries que l’alumne/a pot escollir. A 1r, 2n,3r ESO impliquen 2 hores a la setmana i tenen una durada quadrimestral. Això vol dir que només es poden realitzar dues matèries optatives al llarg del curs. Serveixen per iniciar, reforçar o ampliar la resta de matèries del currículum.

El contingut d’aquestes matèries es pot consultar en el document que teniu més avall.

La tria d’una matèria no implicarà l’assignació directa, ja que dependrà del nombre de demandants de l’optativa. L’equip de professors/tutors de 1r d’ESO les adjudicarà procurant respectar la tria dels alumnes, però també aplicant altres criteris i equilibrant els diferents grups.

IMPORTANT:

  • En el cas que es triï Francès o Alemany, la matèria es farà obligatòriament al llarg de tot el curs i de tota l’etapa, de 1r a 4t d’ESO, ja que és una matèria que necessita continuïtat.
  • Les optatives de reforç dels àmbits lingü.stic (Aprendre a aprendre) I matemàtic (Matemàtiques aplicades a l’entorn) seran assignades segons la recomanació dels professors i orientadors del centre.
  • La matèria SonaEscola XL només s’oferirà al 2n quadrimestre.