Justificant de faltes

Per justificar l’absència, els alumnes han de demanar a Consergeria, o bé imprimir-se, un justificant d’absència (vegeu document de més avall). En el termini de tres dies l’han de retornar signat per la mare, el pare, o el tutor legal, al seu tutor/a.